Jaroslavas rupnieciba

Nozarei nav joku joku - papildus lieliem ieguvumiem sabiedrîbai, tas rada un apdraud lielus draudus viesiem. Vienkârði pieminçt kritienus no augstuma, risku strâdât ar lielâm maðînâm, rîkoties ar mehâniskâm ierîcçm ... tas viss rada apstâkïus, kâdos bîstami nav grûti. veselîbu un negadîjumu.

Ir pagâjis laiks kâzâm, kad darbîba rûpnîcâ bija saistîta ar lielu risku, un daudziem kungiem bija zema izvçle - viòi varçja radît tur, kas nozîmç, ka viòiem nav atslçgas çðanai. Paðlaik nozare balstâs uz ievçrojamu svaigu metoþu devu, nodarbina kvalificçtus speciâlistus, turklât tam ir pakïauti vairâki pienâkumi, metodes un dzîvi, lai samazinâtu risku lîdz minimumam. Ugunsdroðîbas noteikumi nodroðina labu darbîbu un evakuâcijas iespçju, turklât darbinieki veic detalizçtu apmâcîbu darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas nodaïâ. Pirms viòi pievienojas savu pienâkumu izpildei, viòiem ir jâizstrâdâ stratçìija, lai risinâtu jebkâda veida negadîjumus, ar kuriem viòi var tikt pakïauti. Papildus ðîm droðîbas pazîmçm ir arî sprâdzienbîstamîba. Sprâdzienbîstamîbas sistçmas ietver sprâdzienbîstamîbas novçrtçðanas attîstîbu un nâkotnç virkni droðîbas pasâkumu, kas samazinâs ðo risku. Cita starpâ ir pçdçjais aizdegðanâs avotu piesaistîjums, centrâlâ vakuuma tîrîðana vai putekïu noòemðana. Visas ðîs lietas ir svarîgas, lai padarîtu to par droðâko, ja runa ir par sprâdziena draudiem. Un kas notiks, ja visas novçrðanas neizdodas? Un tas patiesîbâ var notikt, lai gan varbûtîba ievçrojami samazinâsies salîdzinâjumâ ar pirms sprâdziena. Pçc tam tiek risinâts jautâjums par pasâkuma seku ierobeþoðanu - ar íermeòa pierâdîjumiem par sprâdziena apspieðanu vai atbrîvoðanu. Viòð to iegâdâsies, lai ierobeþotu negadîjuma sekas, pat ja tas notiek.Visu izraudzîto droðîbas pasâkumu izmantoðana ir ne tikai svarîga - tâ ir nepiecieðama un atbilst rûpnieciskâ veikala îpaðnieka izkârtojumam. Viòa pienâkums ir nopietni domât par darbinieku droðîbu. Negadîjuma gadîjumâ, piemçram, ugunsgrçka vai sprâdziena gadîjumâ, var rasties bojâjumi un dârgas iekârtas. Ir daudz izdevîgâk noteikt profilaksi, nevis novçrst sekas.