Griezcjs vs bizerba 8

No otras puses, mâjsaimniecîbâs cilvçki bieþi dodas uz nepiecieðamîbu kaut ko sagriezt lîdzenâs, plânâs ðíçlîtçs. Tas galvenokârt ir saistîts ar auksto gaïu, sieriem un maizi, bet gadâs, ka griezçjs tiek izmantots arî citiem mçríiem, piemçram, dârzeòu vai produktu grieðanai, kad mçs vçlamies, lai tie bûtu plânas ðíçlîtes.

Hear Clear Pro 2

Saskaòâ ar to, kas man ir sagriezts ðíçlîtç, tas tiek piegâdâts noteiktâ asmenî - gludâ vai zobainâ. Zobaini dati ir paredzçti maizes izcirðanai, kas ïauj çrti iekost savâ struktûrâ un nodroðina vienmçrîgus ðíçles pat tad, ja griezat mîkstu, svaigu maizi. No otras puses, attiecîbâ uz desu vai sieru mçs îpaði rûpçjamies par maziem, pat ðíçlçs, kas rotç efektîvi un bez îpaðiem pûliòiem. Pçdçjâ secîbâ mçs izmantojam griezçju ar vieglu, tikai ïoti augstu malu, kas lieliski izturas pret veseliem un ïoti sareþìîtiem gaïas un sieru.

Slîpmaðîna Maga 310p ir îpaða grieðanas iekârta, îpaði ieteicama çdamistabâm arî veikaliem. Raþotâjs to pieprasa, pateicoties savai augstajai pretestîbai un spçjai to izmantot. Pateicoties ðîm attiecîbâm, pçc sâkotnçjâs apmâcîbas par darba droðîbu un higiçnu ikviens var uzsâkt radîðanu ar ðíçlçju un dot saviem klientiem aukstas gaïas vai siera sagrieztus vienkârðos ðíçlçs. Spçcîgu zîmolu zîmogotâji iegûs milzîgu aukstâs gaïas un siera daudzumu, nelielu ieguldîjumu darbinieka pozîcijâ un stiprîbâ. Ðâds intereðu griezçjs var ietaupît daudz laika, kas reiz tika izmantots preèu sagrieðanai. Turklât slîpmaðînas, pateicoties regulçjamam plâkstera biezuma diapazonam, ïauj sagriezt biezu, vienmçrîgu ðíçlîti vai sagriezt kûpinâtu gaïu plânâs, gandrîz caurspîdîgâs ðíçlîtçs, tâpçc ir neapstrâdâts ðíiòíis, ko çd tikai audu biezuma ðíçlîtçs.