Gara diagnostika

Kolposkopiskâ diagnoze ir balstîta uz epitçlija virsmas arhitektûras, kâ arî asinsvadu attçla interpretâciju. Dzemdes kakla epitçlija reìiona praktiski nenovçrojamâs detaïas, kas bieþi ir îpaða diagnoze, ir raksturîgas milimetru frakcijâm, un epitçlija apgabalâ pazîstamais asinsvadu lielums ir apmçram mikronu lielumâ.

Saskaroties ar pçdçjo pat vispiemçrotâko kameru, kas pârraida attçlu pilnîgi asinâtâ formâ, nav iespçjams redzçt ðâdas detaïas. Kas ir îpaði, sarkanâs un baltâs krâsas krâsu daþâdîba, kas atrodama ðîs konkrçtâs vides dabiskajâ filmâ, ir atbilstoða atzîðana. Diemþçl tas ir pçdçjais, kas sasniedz pat labâko video ziòojumu. Kolposkopiskâ attçla milzîgie deformâcijas un konkrçtâ vide, kurâ mçs esam spiesti redzçt attçlu, neïauj izmantot ierîces, kas ir labi samontçtas ðajâs medicînas daïâs. Sakarâ ar nepieejamîbu ierîèu darbîba ir ïoti sareþìîta. Lîgumâ pat ârsts, kurð ïoti labi pârzina kolposkopa lietoðanu lielos panâkumos, cer cerçt uz derîgu izpçti, viòam arî jâbalstâs uz izdzîvoðanu un citiem pieòçmumiem.Optiskie kolposkopi, kas aprîkoti arî ar redzes tuneli, ir labâkais lîdzeklis pret kolposkopu, jo optiskâ sistçma mums ir novçroðanas veids, kas garantç precîzu novçrojamâs zonas diagnostiku, un pacients var redzçt emitçto attçlu uz ekrâna vai tulkotâja vai mâcekïa.Pçdçjâ laikâ efektîvs, bet jau izmantots kolposkops, kas atbilst jûsu kvalitâtes prasîbâm, arî jûsu birojam, kad jûs varat iegâdâties pârâk maz tûkstoðiem zlotu publiskai slimnîcai un aprîkot to ar redzes tuneli, var organizçt jebkurâ elementâ apmçram piecu tûkstoðu zlotu apmçrâ. Ja nepiecieðams, ir iespçjams veikt pârâk maz naudas, atjaunot vecos, nolietotos kolposkopus, un pçc tam tie darbojas kâ citi. Kolposkops no kâda notikuma, jûs varat uzòemt pusi no cenas, ko viòi vçlçjâs sadalît, iegâdâjoties daudz nepatîkamu un neprecîzu kolposkopu video.